0
Je hebt geen items in je mandje

0

"If it ain't got soul, it's charcoal!"

0591 760 679

Shop My Store on Reverb
iDEAL
PayPal
Visa
MasterCard
World wide shipping from The Netherlands
Shop My Store on Reverb

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Soundbuddy zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.

1.2 Alle rechten en aanspraken die in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van Soundbuddy gelden ook ten behoeve van eventueel door Soundbuddy ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten 

2.1 Alle aanbiedingen van Soundbuddy zijn vrijblijvend. Soundbuddy heeft het recht om prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Als de prijzen van de aangeboden artikelen en diensten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door Soundbuddy, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen eenentwintig (21) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Soundbuddy.

2.2 Een overeenkomst komt pas tot stand als Soundbuddy uw bestelling heeft geaccepteerd. Soundbuddy heeft het recht bestellingen gemotiveerd te weigeren of bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden. Als uw bestelling niet wordt geaccepteerd, krijgt u daar binnen tien (10) werkdagen bericht van.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden artikelen en diensten zijn in euro's, inclusief btw en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Voor bestellingen met een afleveradres in Nederland dient u het verschuldigde bedrag vooraf te betalen. In alle gevallen zal de factuurdatum gelijk zijn aan de datum van levering.

3.3 U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel-)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Soundbuddy.

3.4 Als u de betalingstermijn overschrijdt, bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand over het openstaande bedrag verschuldigd. Als uw betaling plaatsvindt na aanmaning door Soundbuddy bent u een bedrag van tweeëntwintig euro en negenenzestig eurocent (€ 22,69) aan administratiekosten verschuldigd en als Soundbuddy zijn vordering ter incasso uitbesteedt, bent u ook de incassokosten verschuldigd. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar Soundbuddy behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft Soundbuddy het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

Artikel 4. Levering 

4.1 De op de website vermelde levertijd is indicatief. U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door Soundbuddy anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van. Tot het moment van levering heeft u dan het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Overschrijding van de levertermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

4.2 Levering vindt plaats op het moment dat de artikelen op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud 

5.1 De eigendom van geleverde artikelen gaat pas over als u het verschuldigde bedrag betaald heeft. Het risico ter zake van de artikelen gaat al op het moment van aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten die op de door Soundbuddy geleverde artikelen rusten, moet u geheel en onvoorwaardelijk respecteren.

6.2 Soundbuddy garandeert niet dat de aan u geleverde artikelen geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

7.1 Controleer de geleverde artikelen onmiddellijk na ontvangst. Eventuele gebreken dient u binnen bekwame tijd na ontdekking schriftelijk en gemotiveerd aan Soundbuddy te melden. Onder bekwame tijd wordt verstaan een periode van twee (2) maanden nadat u het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had moeten ontdekken. Het niet-tijdig reclameren leidt tot het verlies van rechten op herstel, ontbinding en/of schadevergoeding.

7.2 Als is aangetoond dat een artikel niet aan de overeenkomst beantwoordt, zal Soundbuddy het artikel kosteloos herstellen dan wel het artikel tegen retournering en de factuurprijs plus daarvoor betaalde verzendkosten terug te betalen.

7.3 Er wordt geen garantie afgegeven op het moment dat u een product tweede hands koopt. Volgens het Burgerlijk Wetboek moet een verkocht product wel deugdelijk zijn en geen verborgen gebreken vertonen.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie 

8.1 Soundbuddy is niet aansprakelijk voor misverstaan, beschadigingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen als gevolg van gebruik van internet of andere communicatiemiddelen tussen u en Soundbuddy, dan wel tussen Soundbuddy en derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Soundbuddy.

Artikel 9. Diversen 

9.1 U kunt geen rechten ontlenen aan het feit dat Soundbuddy deze Voorwaarden eventueel soepel toepast.

9.2 Als één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Soundbuddy in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, vervalt de betreffende bepaling en zijn partijen gehouden bepalingen die nietig zijn of vernietigd zijn te vervangen door wel geldige bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepaling.

9.3 Soundbuddy mag bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruikmaken van derden.

9.4 Onverminderd de overige aan Soundbuddy toekomende rechten, heeft Soundbuddy in geval van overmacht het recht om de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel indien de overmacht niet tijdelijk is de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan u mee te delen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

10.1 Op deze Voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen partijen worden uitsluitend voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Soundbuddy 
KvK-nummer: 61814830
Btw-nummer: NL854500546B01